ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน มกราคม 2560

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายเทศบาลหนองฉาง - บ้านตลุกดู่ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,084,000.-บาท (สองล้านแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับแะเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับแะเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,652 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 479,425,600 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วย)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดุอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายที่ว่าการอำเภอลานสัก - บ้านเขาพระยาพายเรือ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 15,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,696,000.-บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 3,000.-บาท(สามพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www. gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,454,182.13 บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสิบสามสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคาในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 3445 - บ้านไร่ใหญ่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,587,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 2,500.-บาท(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www. gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,361,000 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 - 14.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www. gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี