ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน มิถุนายน 2560

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่อยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อง 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 3 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เป็นกระบะสำเร็จรูป 2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลเเค็บ 4 ประตู 3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,361,000.-บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 - 14.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่าซุง จำนวน 3 โครงการ โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลามัน ตำบลท่าซุง ราคากลาง 1,189,500.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งเเสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ ตำบลท่าซุง ราคากลาง 2,624,500.-บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับแต้ ตำบลท่าซุง ราคากลาง 3,733,500.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 14 มิถุนายน 2560

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง (กองคลัง)

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 - 14.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลามัน ตำบลท่าซุง ราคาชุดละ 1,000.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ ตำบลท่าซุง ราคาชุดละ 2,500.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับแต้ ตำบลท่าซุง ราคาชุดละ 3,500.-บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง (กองคลัง)วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thasung.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-2707 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

สิบตรี สมุทร แสงนุภาพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

ข่าวที่ 3

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาการท่องเที่ยวทางจักรยานในชุมชน สายทาง อน. 5002 เทศบาลเมืองอุทัยธานี - หาดทนง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 24,282,000.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิบูลย์ศิริ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 13/8 พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ระบบประปาและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่างเทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองสระ - บ้านเขาปฐวี อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,209,000.-บาท (สามล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเเวลา 10.30. น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี