ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายทางเข้าน้ำตกไซเบอร์ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,335 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,010 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,048,000.-บาท (สองล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 - 11.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชัั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 - 11.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่10 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสายบ้านโคกหม้อ - บ้านบึงทับแต้ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 770 เมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,091,000.-บาท (สองล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชัั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ 1.รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชัั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชัั้น 2

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,500,000.- บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 - 15.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,500 .- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.muangkarung.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5654-2273 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองาการุ้ง

ข่าวที่ 5

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง(ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล)บริเวณ ชุมชนอริโยทัย 3 (ช.3)หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเปล้า ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,373,000.- บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งเเต่เวลา 10.00 - 10.30 น. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององคืการบริหารส่วนตำบล ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rabum.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0987 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไกรศร วันละ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ

ข่าวที่ 6

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานผิวจราจรลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร สายบ้านสายรุ้งทอง - บ้านพุตาลิต หมู่ที่ 6 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หมู่ที่ 6 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,176,000.-บาท(สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ตั้งเเต่เวลา 15.00 - 15.30 น. ณ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huchang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-2264 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง