ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่าซุง จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลามัน ราคากลาง 1,195,000.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ ราคากลาง 2,635,000.-บาท(สองล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับเเต้ ราคากลาง 3,750,000.-บาท(สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง (กองคลัง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลามัน เวลา 09.00 - 10.00 น. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ เวลา 10.01 - 11.00 น. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับเเต้ เวลา 11.01 - 12.00 น.

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 29 พฤษาคม 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลามัน ราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ ราคาชุดละ 2,500.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับเเต้ ราคาชุดละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง (กองคลัง) วันที่ 4 พฤาภาคม 2560 ถึงวันที่ 17 พฤษาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thasung.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-2707 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน จำนวน 17 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท(สองพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที 9 พฤาภาคม 2560 ถึงวันที่ 23 พฤฆษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันเเละเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางจักรยานในชุมชน สายทาง อน.5002 เทศบาลเมืองอุัทยธานี - หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 24,971,000.00บาท(ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ผ่านหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูราคาละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซ่มสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนา - บ้านทุ่งเชื่อก ช่วงหมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วย ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ดำเนินโครงการตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งกำหนด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. ณ สถานก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,115,000.- บาท สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่)

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocuremrnt.go.th หรือ www.huaihaeng.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-3598 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายญวน ปานาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

ข่าวที่ 5

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,190,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 9มิถุนายน 2560 เวลา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ระหว่างวันที่ 23พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-3145 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอุทิศ อรุณศิริ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

ข่าวที่ 6

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่าซุง จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลามัน ราคากลาง 1,195,000.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ ราคากลาง 2,635,000.-บาท(สองล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับเเต้ ราคากลาง 3,750,000.-บาท(สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง (กองคลัง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลามัน เวลา 09.00 - 10.00 น. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ เวลา 10.01 - 11.00 น. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับเเต้ เวลา 11.01 - 12.00 น.

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 29 พฤษาคม 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลามัน ราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ ราคาชุดละ 2,500.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับเเต้ ราคาชุดละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง (กองคลัง) วันที่ 4 พฤาภาคม 2560 ถึงวันที่ 17 พฤษาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thasung.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-2707 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

สิบตรีสมุทร แสงนุภาพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

ข่าวที่ 7

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิบูลย์ศิริ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 13/8 พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ระบบประปาและระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ กองช่างเทศบาลเมืองอุทัยธานี

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี