ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน มีนาคม 2560

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางผิวลาดยางแบบแคพซิล (Cape Seal) ถนนสายสำนักงานป่าไม้ - วัดเขาหินเทิน หมู่ที่ 4 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,109,000.-บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายศรัทธา คชพลายุกต์

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,361,000 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 - 14.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www. gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองตะเคียน อำเภอสว่างอารมณ์ - บ้านบึงแวง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,213,000.- บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 18 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น.ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 2,000.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ -รถยนต์บรรทุก แบบ 4*2 หน้าสั้น พร้อมชุดกระเช้ากยสูงได้ไม่น้อยกว่า18 เมตร เป็นเครืื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 เเรงม้า มีความจุกกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 7,500 ซีซี จำนวน 1 คัน ตาม รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดความสูงในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 18 เมตร

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 10 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังใหม่) ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 10 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังใหม่) ชั้น 2

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ นายกเทศบาลเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,294,000.-บาท(สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 1.หมู่ที่ 2 บ้านทัพคล้าย ราคากลาง 677,000.-บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 2.หมู่ที่ 3 บ้านทัพหมัน ราคากลาง 382,000.-บาท(สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 3.หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู ราคากลาง 497,000.-บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 4.หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนา ราคากลาง 108,000.- บาท(หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 5. หมู่ที่ 7 บ้านป่าอู ราคากลาง 687,000.-บาท(หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) 6.หมู่ที่ 8 บ้านรุ่งอรุณ ราคากลาง 492,000.-บาท(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)7.หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว ราคากลาง 433,000.-บาท(สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 8.หมู่ที่ 10 บ้านเนินคีรี ราคากลาง 499,000.-บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 9.หมู่ที่ 11 บ้านแสงจันทร์ ราคากลาง 216,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 10. หมู่ที่ 14 บ้านภูจวง ราคากลาง 303,000.-บาท(สามแสนสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

รวมราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,294,000.-บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 7 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2) แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 11 เมษายน 2560

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 26 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ในวันที่ 21 - 29 มีนาคม 2560 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ www.taploung.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-6337 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายองอาจ สุขพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ข่าวที่ 6

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,361,000.-บาท(สองล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 18 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง - ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (ศูนย์การท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา) ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ที่ 5 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 19,315,000.00.-บาท(สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ โทร 056591168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายศุภโชค วินัยพานิช ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอทัพทัน

ข่าวที่ 8

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง - ประกวดราคาจ้างงานโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สายทาง บ.ปางไม้ไผ่ - บ.ล่องตาที ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 9,000,980.77บาท (เก้าล้านเก้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานีปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง - ประกวดราคาจ้างงานโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สายทาง บ.ลองตาที่ หมู่ 6 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 7,977,306.75บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานีปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 10

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง - ประกวดราคาจ้างงานโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สายทาง แยก ทล.333 - บ.ทัพหมัน ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 6,009,745.36 บาท(หกล้านเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานีปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 11

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง - ประกวดราคาจ้างงานโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สายทาง แยก ทล.3456 - บ.โปร่งสะเดา ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 17,991,178.22บาท(สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานีปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 12

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง - ประกวดราคาจ้างงานโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สายทาง บ.ห้วยคต - บ. หูช้าง (ตอน 1 ) ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 37,982,000 บาท(สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานีปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง - ประกวดราคาจ้างงานโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สายทาง บ. ทุ่งสงบ - บ. วังเมือง ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 20,995,000 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานีปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 14

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง - ประกวดราคาจ้างงานโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สายทาง บ.ห้วยคต - บ.หูช้าง (ตอน 2) ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 27,998,000 บาท(ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานีปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 15

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง - ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สายทาง บ.ล่องตาที - บ.หาดทรายงาม ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 21,991,000.00 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานีปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 16

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง - ประกวดราคาจ้างโครงการท่องเที่ยวทางจักรยานในชุมชน สายทาง อน.5002 เทศบาลเมืองอุทัยธานี - หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 24,971,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานีปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 17

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง - ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สายทาง บ.ซับป่าพลู หมู่ 8 - บ.หนองสมบูรณ์ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 19,956,111.57 บาท(สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานีปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 18

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสลา(ขุดลอกแหล่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 146,982,937.57 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,000 .-บาท (สี่พันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวัที่ 3 เมษายน 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคาดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ htt://procurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5657-9288 ต่อ 103

ผู้ประกาศ

นายธนะพงษ์ ธำรงค์เทพพิทักษ์ ผู้อำนยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทัพเสลา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 19

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง - ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สายทาง บ.เขาว่าน ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 11,499,615.02บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบห้าบาทสองสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานีปฏิบัติราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง - ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบึงพระชนก(สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ)หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 67,590,000.00บาท(หกสิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2310 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 21

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการ ศูยน์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (ศูนย์การท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา) ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ที่ 5 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 19,315,000.บาท (สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายศุภโชค วินัยพานิช ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการเเทนนายอำเภอทัพทัน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี