ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน เมษายน 2560

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาทางขนส่งทางการเกษตร สายทาง บ.ล่องตาที ม.6 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 7,977,306.75 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทบาทถ้วน)ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาทางขนส่งทางการเกษตร สายทาง แยก ทล.333 - บ.ทัพหมัน ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 6,009,745.36 บาท (หกล้านเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาทางขนส่งทางการเกษตร สายทาง บ.ปางไม้ไผ่ - บ.ล่องตาที ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 9,000,980.77 บาท (เก้าล้านเก้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (ศูนย์การท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา) ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ที่ 5 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 19,315,000.00บาท (สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000.-บาท (สามพันบาทบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายศุภโชค วินัยพานิช

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอทัพทัน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบึงพระชนก(สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ) หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 67,590,000 บาท (หกสิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 5 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.uthatthani.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2310 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเสวก พุทธรักษา

นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายที่ว่าการอำเภอลานสัก - บ้านเขาพระยาพายเรือ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,670 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,020 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,391,000.- บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลาง จังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 - 10.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 4 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.uthaipao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการฝายห้วยกระเสียว ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 42,319,477.76 บาท (สี่สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ (http://procurement.rid.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5642-6524

ผู้ประกาศ

นายฐกร กาญจน์จิรเดช

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านทุ่งนา - บ้านหน้าฝาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,325 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,843,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.uthaipao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายเทศบาลตำบลหนองฉาง - บ้านท่าชะอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,288,000.- บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ระหว่างวันที่ 10.00 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับเเละเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.uthaipao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 10

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

- ร่าง- ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสายทางท่องเที่ยว แม่น้ำสะแกกรัง วัดอุโบสถาราม ลานจอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 11,012,208.55 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 11

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า 13 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ตัวรถชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,984,000.-บาท(สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหาส่วนตำบลสุขฤทัย ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sukruethai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-5561 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

ข่าวที่ 12

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสายทางท่องเที่ยว แม่น้ำสะแกกรัง วัดอุโบสถาราม ลานจอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 11,006,435.24 บาท (สิบเอ็ดล้านหกพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 3 พฤษาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า 13 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ตัวรถชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,984,000.-บาท(สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหาส่วนตำบลสุขฤทัย ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sukruethai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-5561 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

ข่าวที่ 14

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

กำหนดดูสถานที่

-

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,190,000.-บาท(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง

กำหนดเสนอราคา

-

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหาส่วนตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-3145 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอุทิศ อรุณศิริ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง