ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน ตุลาคม 2559

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต <100 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี งบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2 )ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,247,000 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ในวันที่ 12 ตุลาคม2559 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

 

กำหนดเสนอราคา

ในวันที่ี 13 ตุลาคม 2559 (เเจ้งทางโทรสารเป็นรายตัว) และลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่าน (password)ในวันประกวดราคาวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 09.30 น.(หากไม่มาตามกำหนดจะไม่มีสิทธิเสนอราคาและจะถูกริบหลักประกันซอง)

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 8,560 บาท ได้ที่งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เลขที่ 158 หมู่ 1 ต .นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.10 จะไม่คืนให้ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.10 ยกเลิกโครงการ สำหรับผู้ซื้อเอกสารไว้เดิมมีสิทธิรับเอกสารประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2 ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดูรายละเอีอดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocuerment.go.th หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5625-5814-5 ต่อ 703-704 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล Type lll ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,728,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 -11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างที่ว่าการอำเภอบ้านไร่

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000.-บาท และโครงการที่ 2 ราคาชุดละ 2,000.-ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-4272 ในวันและเวลาราชการ หรือดูข้อมูลได้ทางเว็บไซด์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย และเว็บไซค์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และ www.khokkwai.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย

ผู้ประกาศ

นายจำนงค์ แก้วพะเนียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน (โดยวิธี Pavemnt In-Place Recycling) สายบ้านหนองฝาง-บ้านซับสุราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหูช้าง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี่

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 5,583,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 -11.00 น. ณ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านไร่ ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.huchang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-2264 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายวิรัตน์ รัตนวิจารณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง

ข่าวที่ 4

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,000,000. บาท (สี่ล้านบ้านถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ utac.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2621 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประเวศ วรางกูร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ข่าวที่ 5

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายใน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,763,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,500.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ utac.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2621 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประเวศ วรางกูร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ข่าวที่ 6

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,600,000.- บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 -16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 -16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ utac.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2621 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประเวศ วรางกูร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ข่าวที่ 7

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,500,156.58.-บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบแปดสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ utac.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2621ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประเวศ วรางกูร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านบางกุ้ง หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 6 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี กว้าง 8.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง ของ อบต.สะแกกรัง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

 

ราคากลาง

จำนวนเงิน 3,500,000.- (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,500 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ www.sakaekrang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5651-4523

ผู้ประกาศ

นายเพลินเพชร หมั่นมาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

ข่าวที่ 9

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้าง โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง ของ อบต.สะแกกรังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

 

กำหนดดูสถานที่

1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

 

ราคากลาง

จำนวนเงิน 3,054,000.- (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 11.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ www.sakaekrang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5651-4523

ผู้ประกาศ

นายเพลินเพชร หมั่นมาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง