ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อน.3018 (ทางเข้าวัดสังกัสรัตนคีรี) จำนวน 1 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ 1. ซ่อมแซมเครื่องหมายจราจร (ตีเส้น) กว้าง 0.15 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนา 0.003 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 974 ตารางเมตร 2. ปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 1 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้อที่ไม่น้อยกว่า 5,700 เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ระหว่าง เวลา 10.00 - 11.00 ณ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ผู้ได้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่ารับทราบรายละเอียดการจ้างดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,562,000.- บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 -11.00 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่งานัพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2006 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกทางหลวงหมายเลข 3456 หมู่ที่ 8 บ้านบ่อยาง ถึงหมู่ที่ 11 บ้านหนองสี่เหลื่ยม ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สาย พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.บ่อยาง กำหนด)ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ระหว่าง เวลา 10.00 - 11.00 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง ตำบลบ่อยาง จังหวัดอุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,640,000.- บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 7,000 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 9 พศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-4158 ในวันและเวลาราชการ หรือดูข้อมูลทางเว็บไซต์ www.boryang.go.th ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประกาศ

ด.ต.ถวัลย์ ชูเรือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,015,000.- บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ตั้งเเต่เวลา 10.00 - 15.00 น.ณ สถานที่กลางประกวดราคาจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่)

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น . เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Uthaithani.go.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ,www.nonghkhayang-muni.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7045 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายคมกริช ภักดิ์วิไลเกียรติ

ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง

ข่าวที่ 4

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน โทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1190, 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอนุชา พัสถาน

นายอำเภอทัพทัน

ข่าวที่ 5

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเหียงงาม ต.หนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,493,000 บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน โทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1190, 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอนุชา พัสถาน

นายอำเภอทัพทัน

ข่าวที่ 6

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนลาดยางถึงบริเวณข้างบ้านลุงแอ๊ด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน โทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1190, 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอนุชา พัสถาน

นายอำเภอทัพทัน

ข่าวที่ 7

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเนินเคว่า ต.หนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,680,000 บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน โทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1190, 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอนุชา พัสถาน

นายอำเภอทัพทัน

ข่าวที่ 8

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายหนองโพ ถึงบ้านนายชลอ มุจรินทร์ ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,042,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาววชิรา แจ้งจิต

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าดินแดง - บ้านวังบ่าง หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลทุ่งนางาม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4,600 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามกำหนด) ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 8,154,000.-บาท (แปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ตั้งเเต่เวลา 10.00 -10.30 น.ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอลานสัก ชั้น 2 )

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 10.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม วันที่ 3 พฤศจิกายน - 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0981 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นางดวงเดือน ชโลธร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม

ข่าวที่ 10

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( Para Asphaltic Concrete) สายบ้านแจงสี่ต้น - บ้านพันสี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 1,678 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด) จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 11 พฤจิกกายน 25559 เวลา 13.00 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,340,000.- บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ตั้งเเต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประมูลการจ้าง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่(กองคลัง) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 3 -11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-5276 หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ www.thapoo.go.th และ www.gprocuerment.go.th ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประกาศ

นางภารดี วชระพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

ข่าวที่ 11

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต( PaRa Asphaltic Concrata ) บ้านหนองยายดา - บ้านดงแขวน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 8 ตำบลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 6,386,000.-บาท (หกล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตั้งเเต่เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประมูลการจ้าง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.15 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.sawangiang.go.th หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9052 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายบุญนาค บูรณพันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจ

ข่าวที่ 12

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านหนองโพถึงบ้านนายชลอ มุจรินทร์ ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,042,000.-บาท (สองล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1062 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่หมู่ที่ 1 บ้านเหียงงาม ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,493,000.-บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสอนราคา ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utnaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 14

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 5,500,000.-บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสอนราคา ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utnaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 15

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านเนินเคว่า ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,680,000.-บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสอนราคา ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utnaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 16

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนลาดยางถึงบริเวณข้างบ้านลุงแอ็ด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,700,000.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสอนราคา ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utnaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-1168 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 17

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานีระดับ 8 จำนวน 3 หลัง และระดับ 9 จำนวน 1 หลัง พร้อมงานถมดิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 8,300,000.- บาท (แปดล้านสามแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 1,000.- สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://klang.cgd.go.th/uti/ หรือ www.gprocurement.go.th โทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2468-9,0-5651-1592 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 18

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,750,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท(สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนการเสนอราคา ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocuerment.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 19

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายต่อจากคอนกรีตเก่าบ้านทุ่งพึ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,690,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท(สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนการเสนอราคา ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocuerment.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 20

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองโรง-ถนนคอนกรีตเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,730,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท(สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนการเสนอราคา ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocuerment.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 21

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองกระเบื้อง ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,690,000.-บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท(สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนการเสนอราคา ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocuerment.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 22

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระกักเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านดอนเชียงราย ตำบลหลุมข้าว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 1,578,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท(สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนการเสนอราคา ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocuerment.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 23

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 5,845,000.- บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 24

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนลาดยาง แบบผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,346.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ณ สายบ้านเขาน้อย - บ้านหัวเขา หมูที่ 2 บ้านเขาน้อย ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 7,980,000.-บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 10.30 น.ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง (ชั้น 2)

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 7,500.- ได้ที ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ อบต.เขากวางทอง หรือ www. Khaokwangthong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทฺ์หมายเลข 0-5697-1307 ในวันและเวลราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวนวพร บำรุงกลาง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง

ข่าวที่ 25

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนลาดยาง แบบผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 754.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ณ สายบ้านเขาน้อย - บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 2 บ้านเขาน้อย ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,580,000.-บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 10.30 น.ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง (ชั้น 2)

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,500.- ได้ที ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ อบต.เขากวางทอง หรือ www. Khaokwangthong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทฺ์หมายเลข 0-5697-1307 ในวันและเวลราชการ

ผู้ประกาศ

นางสาวนวพร บำรุงกลาง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง

ข่าวที่ 26

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,214,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 787,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผู้ได้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลด เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาและสามารถ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. rd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทฺ์หมายเลข 0-5697-0130 ต่อ 133 ในวันและเวลราชการ

ผู้ประกาศ

จ.ส.อ.ไพรัตน์ ศรีศักดา

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร

ข่าวที่ 27

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,230,000.-บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคาในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gorocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 28

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระกักเก็บน้ำวัดป่า หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,630,000.-บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคาในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gorocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 29

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง 3456 บ้านบ่อชุมแสง หมู่ที่ 19 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,099,000.-บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

กำหนดเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคาในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gorocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 30

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

1.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 ตำบลหาดทนง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลหาดทนง อำเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุัทยธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง หากผู้ได้ไม่มาดูสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าได้ยอมรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างแล้วจะนำมาใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเสนอราคาและการปฏิบัติงานมิได้ เวลา 10.00 - 12.00 น. และฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมตั้งเเต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,090,000.-บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประมูลการจ้างศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้นที่ 2

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,000.-บาท ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.hadthanong.go.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0959 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายม้วน เขียวอุบล

นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง

ข่าวที่ 31

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 5,845,000.- บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gorocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-7054 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 32

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สาย บ.สวนพลู - บ.ภูจวง ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 8,949,461.46 (แปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต์ www.drr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 33

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคอกสัตว์รั้วตาข่าย 1,000 เมตร สำหรับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 3 คอก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,944,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผู้ได้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 15 - 22 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต์ www.dnp.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5622-1160 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ข่าวที่ 34

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านท่าทอง หมู่ที่ 6-4 ตำบลน้ำซึม กว้าง 6 เมตร ยาว 3,095 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 7,790,000.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น.ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังใหม่

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวล า 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.namsum.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-3527 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายนิวัฒน์ พุ่มมณี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

ข่าวที่ 35

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำกำหนด ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 พร้อมกัน ณ สถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าปล้อง เวลา 10.00 - 12.00 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,617,000.-บาท(สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 -11.00 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคาจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 - 11.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน) วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongkrathum.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0977 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายสมกิจ นวกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

ข่าวที่ 36

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านหินกอง ตำบลโคกหม้อตามแบบมาตาฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงบประมาณ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,930,600.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอทัพทัน ที่ว่าการอำเภอทัพทัน ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kokmo.go.th หรือ www.gprocuremrnt.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-6123 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดุลย์ กลั่นเขตรกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ข่าวที่ 37

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักนายอำเภอ ระดับ 9) อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามรูปแบบและรายการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง ตามแบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6 แบบบ้าน 2 ชั้น (แบบฐานรากไม่มีเสาเข็ม) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,672,600.- บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง 0-5653-9106,0-5653-9209 ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามทางอีเมล์ m61060015@dopa.go.th

ผู้ประกาศ

นายอดิเรก อุ่นโอสถ

นายอำเภอบ้านไร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 38

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านดงขวาง - บ้านทุ่งปาจาน หมู่ที่ 1-3-5 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอทัยธานี กว้าง 6 เมตร ยาว 3,125 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางกำหนด และติ้ดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 6,247,000.-บาท(หกล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประมูลการจ้าง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้นที่ 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 19 ธันวาคม 2559

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (กองคลัง) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางฌโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0616 หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.dongkwang.go.th

ผู้ประกาศ

นายสมภาร พิมพ์จันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

ข่าวที่ 39

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สาย บ.สวนพูล - บ.ภูจวง ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรจแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 8,949,461.46 บาท (แปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 4,000.-บาท (สีพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

ข่าวที่ 40

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สาย บ.ศิลาทอง - บ.หนองไม้แก่น ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 8,873,259.93 บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

ข่าวที่ 41

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 3221 - บ้านหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,044,000.- บาท (สามล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 - 11.30 น. ณสถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 - 11.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 42

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาซื้อเรือลากจูง สามารถฉุดลากได้ไม่น้อยกว่า 20 ตัน พร้อมทุ่นลากผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 2 ลำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,600,000.-บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 - 10.00 น. ณสถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 - 10.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 43

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านปากเหมือง - บ้านซับป่าพลู อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,302,000.-บาท (สองล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 - 10.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองสอบราคาและประกวดราคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 - 10.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-1272 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 44

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานีระดับ 8 จำนวน 3 หลัง และระดับ 9 จำนวน 1 หลัง พร้อมงานถมดิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 8,300,000.-บาท (แปดล้านสามแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://klang.cgd.go.th/uti หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาทงโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-2468 -9 , 0-5651-1592 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 45

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซิล (Cape seal) บ้านหนองขุย - บ้านเขาปฐวี ตำบลหนองกระทุ่ม กว้าง 8 เมตร ยาว 4,160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มกำหนด) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 พร้อมกัน ณ สถานที่ซ่อมสร้างผิวจราจร(Cape seal) บ้านหนองขุย - บ้านเขาปฐวี ตำบลหนองกระทุ่ม กว้าง 8 เมตร ยาว 4,160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เวลา 10.00 - 12.00 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 9,200,000.-บาท (เก้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคาจังหวัดอทุยัธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 - 11.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongkrathum.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0977

ผู้ประกาศ

นายสมกิจ นวกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

ข่าวที่ 46

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานเส้นทางขนส่งเพื่อรองรับการเกษตร สายแยก ทล.3456 - บ.คลองลำปางเหนือ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี - บ. หนองจิก อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 12,896,839.97บาท(สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

-

 

กำหนดเสนอราคา

-

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอิทธิชาติ คำอุไร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี