ข่าวประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน ธันวาคม 2559

   เป็นศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัดอุทัยธานี   

ข่าวที่ 1

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักนายอำเภอ ระดับ 9) อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามรูปแบบและรายการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง ตามแบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6 แบบบ้าน 2 ชั้น (แบบฐานรากไม่มีเสาเข็ม) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,672,600.-บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9105 , 0-5653-9209 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายอดิเรก อุ่นโอสถ

นายอำเภอบ้านไร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 2

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.uth.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไมตรี ไตรติลานันท์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 3

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ผู้ได้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.uth.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5652-4456 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไมตรี ไตรติลานันท์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 4

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเครื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

-

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-0130 ต่อ 133 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายมณฑล รอยตระกูล

สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร

ข่าวที่ 5

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง ของ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ .ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,930,000.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ สถานที่กลางรับและเปิดซองประกวดราคา ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้นที่ 2

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 10.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.SAKAEKRANG.GO.TH หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-4523

ผู้ประกาศ

นายเพลินเพชร หมั่นมาก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง

ข่าวที่ 6

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 108ล/30 (เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง) ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 7,563,000 บาท(เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

 

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondary42.obec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-8091 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

ข่าวที่ 7

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สาย บ.ศิลาทอง - บ.หนองไม้แก่น ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 8,873,259.93 บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

 

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 4,000 บาท(สี่พันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 8

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานเส้นทางขนส่งเพื่อรองรับการเกษตร สายแยก ทล.3456 - บ.คลองลำปางเหนือ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี - บ.หนองจิก อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 12,896,839.97 บาท (สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

 

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 6,000 บาท(สี่พันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-2627 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 9

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นรถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อยด้วยน้ำ กำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า เครนทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร หมุนได้ 360 องศา เครนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม พวงมาลัยขวา เกียร์แบบกระปุก มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมคนขับ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก กระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถรับน้ำหนักได้ที่ 200 กิโลกรัม พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และเครื่องมือประจำรถตรงตามมาตรฐาน ตัวรถเครื่องยนต์และอุปกรณ์ป็นของใหม่ทั้งหมด ไม่เคยใช้งานมาก่อน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ อบต.ไผ่เขียว กำหนด ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction )

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ ชั้น 2 )

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 29 ธันวาคม 2559

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 2,500 บาท(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำภเอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.paikeaw.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-5040 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายชูชาติ สารีนนท์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ข่าวที่ 10

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 4,10 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,540.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนการดำเนินโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction )

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 4,10 ต. เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,560,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่์ จังหวัดอุทัยธานี

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 29 ธันวาคม 2559

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำภเอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.paikeaw.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-2273ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ ปลัดเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง

ข่าวที่ 11

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้ที่ใช้สอยประมาณ 963 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 9,906,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:banraihospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5653-9000ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 12

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 4,300,000 บาท(สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงก่อนวันเสนอราคาในระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.uthaithani.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9085ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่ 13

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ318ล./55 - ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

-

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 21,978,000.- บาท(ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีเมล์ adutas3110@obecmail.go.th ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จะชี้แจงรายละเอียดผ่านทาง www.utt2.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ผู้ประกาศ

นายอดุลย์ ทัศนียานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)

ข่าวที่ 14

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ดำเนินการตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งกำหนด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 3,771.000.- ( สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.- (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.huaihaeng.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-3598 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายญวน ปานาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

ข่าวที่ 15

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล) ชุมชนอริโยทัย 1 (ช.1) หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายงาม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ สถานที่ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล) บริเวณ ชุมชนอริโยทัย 1 (ช.1)หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายงาม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เวลา 10.00 - 12.00 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,379,000.-บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 4 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 16 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rabum.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0987 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไกรศร วันละ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ

ข่าวที่ 16

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล) ชุมชนอริโยทัย 8 (ช.8) หมู่ที่ 4 บ้านปางไม้ไผ่ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ สถานที่ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล) บริเวณชุมชนอริโยทัย 8 ช.8) หมู่ที่ 4 บ้านปางไม้ไผ่ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เวลา 10.00 - 12.00 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,369,000.-บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 4 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 16 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rabum.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0987 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไกรศร วันละ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ

ข่าวที่ 17

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล) ชุมชนอริโยทัย 5 (ช.5) หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายงาม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ สถานที่ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล) บริเวณ ชุมชนอริโยทัย 5 ช.5) หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายงาม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เวลา 10.00 - 12.00 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,374,000.-บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 4 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 16 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rabum.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0987 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไกรศร วันละ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ

ข่าวที่ 18

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

รายละเอียดอื่นๆ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล) ชุมชนอริโยทัย 3(ช.3) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเปล้า ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

กำหนดดูสถานที่

วันที่ 11 มกราคม 2559 ณ สถานที่ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล) บริเวณ ชุมชนอริโยทัย 3 ช.3) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเปล้า ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เวลา 10.00 - 12.00 น.

 

ราคากลาง

เป็นเงิน 2,373,000.-บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

กำหนดยื่นเอกสาร

วันที่ 15 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก (เพิ่มเติมเป็นวันที่ 17 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 15.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก)

 

กำหนดเสนอราคา

วันที่ 16 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก (เพิ่มเติมเป็นวันที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลานสัก)

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา

ในราคาชุดละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rabum.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-0987 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ

นายไกรศร วันละ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ