ประกวดราคาโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา

สอบราคา

ขายทอดตลาด

        ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ           รักชาติ  รักแผ่นดิน หยุดโกงกิน ก่อนสิ้นชาติ                   เชิดชูคนซื่อสัตย์  ร่วมกำจัดคนโกงกิน           ทุจริตคอร์รัปชัน คือ มหันตภัยทำลายชาติ                  ชนในชาติทุจริต  สังคมวิกฤติ  เศรษฐกิจล่มจม         รวมพลังปราบทุจริต ภารกิจไทยทั้งชาติ                  รักชาติ รักศักดิ์ศรี  หยุดเสียที  คอร์รัปชัน         ปราบคนทุจริต ผลิตคนซื่อสัตย์  ราษฎร์รัฐรุ่งเรือง