ประกวดราคาโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง) ประกวดราคา

โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคา

ขายทอดตลาด

        ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ           รักชาติ  รักแผ่นดิน หยุดโกงกิน ก่อนสิ้นชาติ                   เชิดชูคนซื่อสัตย์  ร่วมกำจัดคนโกงกิน           ทุจริตคอร์รัปชัน คือ มหันตภัยทำลายชาติ                  ชนในชาติทุจริต  สังคมวิกฤติ  เศรษฐกิจล่มจม         รวมพลังปราบทุจริต ภารกิจไทยทั้งชาติ                  รักชาติ รักศักดิ์ศรี  หยุดเสียที  คอร์รัปชัน         ปราบคนทุจริต ผลิตคนซื่อสัตย์  ราษฎร์รัฐรุ่งเรือง