ข่าวขายทอดตลาด  จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม2561

เป็นศูนย์รวมข่าวขายทอดตลาดของจังหวัดอุทัยธานี      โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประกาศขายทอดตลาด ที่โถงชั้นล่างศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี        
ข่าวที่ 1

จำหน่ายพัสดุทางราชการ

  รายละเอียดอื่นๆ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ
  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ฝ่ายอำนวยการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น. ก่อนเริ่มการประมูล (พร้อมทั้งถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาพร้อมด้วย)
งผู้ประกาศ นางสาวลินดาวรรณ ธรรมาวุฒิชัย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี