ข่าวขายทอดตลาด  จังหวัดอุทัยธานี
ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2560

เป็นศูนย์รวมข่าวขายทอดตลาดของจังหวัดอุทัยธานี      โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประกาศขายทอดตลาด ที่โถงชั้นล่างศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี        
ข่าวที่ 1

จำหน่ายพัสดุทางราชการ

  รายละเอียดอื่นๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ ไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีได้
  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.
ผู้ประกาศ นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 2

ยกเลิกจำหน่ายพัสดุทางราชการ

รายละเอียดอื่นๆ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจมาประมูลฯ
  กำหนดการจำหน่าย -
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ -
ผู้ประกาศ นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี
ข่าวที่ 3

จำหน่ายพัสดุทางราชการ

  รายละเอียดอื่นๆ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 95 รายการ
  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โทร.0-5651-4300
ผู้ประกาศ นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ข่าวที่ 4

จำหน่ายพัสดุทางราชการ

  รายละเอียดอื่นๆ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ
  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี โทร.0-5697-0130 ต่อ 133 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ประกาศ นายจำรูญ ควรสวัสดิ์ สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
ข่าวที่ 5

ยกเลิกจำหน่ายพัสดุทางราชการ

รายละเอียดอื่นๆ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ  (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจมาประมูลฯ
  กำหนดการจำหน่าย -
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ -
ผู้ประกาศ นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี
ข่าวที่ 6

จำหน่ายพัสดุทางราชการ

  รายละเอียดอื่นๆ แขวงทางหลวงอุทัยธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ
  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ แขวงทางหลวงอุทัยธานี
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ได้ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5652-4542-3 ต่อ 22
ผู้ประกาศ นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี
ข่าวที่ 7

จำหน่ายพัสดุทางราชการ

  รายละเอียดอื่นๆ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ ISUZU สีขาว หมายเลขทะเบียน กข 307 อุทัยธานี อายุการใช้งาน 22 ปี ราคากลาง 100,000 บาท
  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 5 - 22 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5697-0105 ต่อ 0
ผู้ประกาศ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 8

จำหน่ายพัสดุทางราชการ

  รายละเอียดอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 85 รายการ
  กำหนดการจำหน่าย ยื่นซองประมูลราคาในวันที่ 3 - 19 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ระหว่างวันที่ 3 - 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 16.00 น. โทร.0-5653-9172
ผู้ประกาศ นายอดุลย์ แห้วเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
ข่าวที่ 9

จำหน่ายพัสดุทางราชการ

  รายละเอียดอื่นๆ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
  กำหนดการจำหน่าย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น., ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น., ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี โทร.0-5697-0130 ต่อ 133 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ประกาศ นายจำรูญ ควรสวัสดิ์ สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
ข่าวที่ 10

จำหน่ายพัสดุทางราชการ

  รายละเอียดอื่นๆ โรงพยาบาลอุทัยธานี  จะทำการจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 317 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดด้วยวาจา
  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.45 น. ลงทะเบียนเวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ประกาศ นางรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
ข่าวที่ 11

จำหน่ายพัสดุทางราชการ

  รายละเอียดอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย จะขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 48 รายการ
  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา11.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มลงทะเบียนการประมูล ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ อาคารศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ได้ที่ งานพัสดุส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2559 หรือ โทร.0-5698-5560-2 และ www.sukruethai.go.th ในวันและเวลาราชการ
ผู้ประกาศ นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ข่าวที่ 12

จำหน่ายดินโดยวิธีขายทอดตลาด

  รายละเอียดอื่นๆ การจำหน่ายมูลดิน จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหุบหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ อำเ้ภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีมูลดินที่ได้จากการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ รวมปริมาณดินประมาณ 360,000 ลูกบาศก์เมตร
  กำหนดการจำหน่าย ขอดูสภาพดินไ้ด้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เข้าร่วมประมูลในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 10.00 น. เปิดประมูลเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5698-6123 ต่อ 17 หรือทางเว็บไซต์ www.kokmo.go.th
ผู้ประกาศ นายอดุลย์ กลั่นเขตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
ข่าวที่ 12

จำหน่ายพัสดุทางราชการ

  รายละเอียดอื่นๆ ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จะทำการขายทอดตลาดบ้านพักระดับผู้กำกับการและครัว จำนวน 1 หลัง
  กำหนดการจำหน่าย ดูสถานที่ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ บ้านพักระดับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี กำหนดการขายทอดตลาดด้วยวาจา วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5652-4922
ผู้ประกาศ พลตำรวจตรีสมจิตร์ ทองแท่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 13

จำหน่ายพัสดุทางราชการ

  รายละเอียดอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมให้นำกลับมาใช้ราชการได้ จำนวน 276 รายการ
  กำหนดการจำหน่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล ณ อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง(หลังเก่า)ในวันที่ 5กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 - 10.30 น. และจะเริ่มประมูลด้ายวาจา ในวันเดียวกัน ตั้งแต่ 11.00 น.เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5651-8155 และ www.thong-lang.go.th ในวันและเวลาราชการ
ผู้ประกาศ นาย สมชาย นาคนัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
ข่าวที่ 14

จำหน่ายมูลดินโดยวิธิขายทอดตลาด(ครั้งที่ 2)

  รายละเอียดอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายมูลดิน จากโครงการอรุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหุบหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีมูลดินที่ได้จากการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ รวมปริมาณ 360,000 ลูกบาศก์เมตร

  กำหนดการจำหน่าย ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอดูสภาพมููลดินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และหากประสงค์จะเข้าร่วมการประมูล ให้แสดงความจำนงและลงลายมือชื่อพร้อมหลักฐานต่อประธานกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดมูลดิน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 10.00 น. และจะดำเนินการเปิดประมูลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5698-6123และ www.kokmo.go.th ในวันและเวลาราชการ
ผู้ประกาศ นาย อดุลย์ กลั่นเขตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
ข่าวที่ 15 จำหน่ายพัสดุทางราชการ
  รายละเอียดอื่นๆ

กรมทางหลวงมีความประสงค์จะขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ (1.) เครื่องอัดลมมีความจุเกินกว่า 50 CFM.ไม่เกิน100. CFM ยี่ห้อ ALR MAN รุ่น PDS 70 ( 2.) เครื่องผสมคอนกรีตแบบผสมได้เกินกว่า 5 -10 ลบ.ฟุต/ชม. ยี่ห้อ FLYING STAR รุ่น S.T.E.7/5

  กำหนดการจำหน่าย ผุ้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น. ได้ที่งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี สำานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง และต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสู้ราคา เป็นเงิน 6,420.-บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) แก่กรมทางหลวง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ที่แขวงทางหลวงอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูเเละชี้แจง)
ผู้ประกาศ นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ข่าวที่ 16 จำหน่ายพัสดุทางราชการ
  รายละเอียดอื่นๆ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานีมีความประสงค์จะขายทอดตลาดประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

  กำหนดการจำหน่าย -
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี เลขที่ 368 หมู่ 3 ตำบล น้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-5697-0130 ต่อ 133 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ประกาศ นายจำรูญ ควรสวัสดิ์ สรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
ข่าวที่ 17 จำหน่ายพัสดุทางราชการ
  รายละเอียดอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงมีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุุ

  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ผู้ประกาศ นางสุทัตตา ทองคำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ข่าวที่ 18 จำหน่ายพัสดุทางราชการ
  รายละเอียดอื่นๆ

กรมทางหลวงมีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ (1.)รถบรรทุกปิคอัพเล็ก ยี่ห้อMITSUBISHI รุ่น K64TENSRU1

  กำหนดการจำหน่าย ผุ้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น. ได้ที่งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง และต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสู้ราคา เป็นเงิน8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน-) แก่กรมทางหลวง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ที่แขวงทางหลวงอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูเเละชี้แจง)

ผู้ประกาศ นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง
ข่าวที่ 19 จำหน่ายพัสดุทางราชการ
  รายละเอียดอื่นๆ

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะขายรถยก Fork Lift เก่าชำรุด จำหน่ายออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 1 คัน

  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น. และเปิดซองเวลา 10.10 น.
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่

ผู้สนใจ สามารถไปยื่นซองได้ที่แผนคลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ผู้ประกาศ นายวิทยา ธรรมจารี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 20 จำหน่ายพัสดุทางราชการ
  รายละเอียดอื่นๆ

ประมูลขายทอดตลาดอาคารจำนวน 11 หลัง ของโรงพยาบาลทัพทัน ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อน.27,490,492 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่

ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5654-0026 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ นายสุชิน คันศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 21 จำหน่ายพัสดุทางราชการ
  รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จำนวน 109 รายการ

  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม มนสิการโรงพยาบาลวสว่างอารมณ์
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่

ได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปุ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5659-9000ต่อ 101,102 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ นายธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร นายแพทย์เชี่ยวชาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 22 จำหน่ายพัสดุทางราชการ
  รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 53 รายการ

  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ที่ แขวงทางหลวงอุทัยธานี (ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.50 น.)
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่

ได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี

ผู้ประกาศ นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง
ข่าวที่ 23 จำหน่ายพัสดุทางราชการ
  รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 106 รายการ

  กำหนดการจำหน่าย ในวันที่ 24 พฤษาภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกระดิ่งนางฟ้า (ลงทะเบียนเวลา 10.00 - 10.30 น.)
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่

ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลพลวงสองนาง กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ผู้ประกาศ นายสมเกียรติ แสงอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลพลวงสองนาง
ข่าวที่ 24 จำหน่ายพัสดุทางราชการ
  รายละเอียดอื่นๆ

กรมทางหลวงมีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ (1.)รถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NPR๖๖LX5 จำนวน 1 คัน

  กำหนดการจำหน่าย ผุ้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น. ได้ที่งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุทัยธานี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง และต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสู้ราคา เป็นเงิน 50,,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน-) แก่กรมทางหลวง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ที่แขวงทางหลวงอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูเเละชี้แจง)

ผู้ประกาศ นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง
ข่าวที่ 25 จำหน่ายพัสดุทางราชการ
  รายละเอียดอื่นๆ

กรมทางหลวงมีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะและวัสดุชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 62 รายการ

  กำหนดการจำหน่าย วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ แขวงทางหลวงอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ที่แขวงทางหลวงอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูเเละชี้แจง)

ผู้ประกาศ นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี
ข่าวที่ 26 จำหน่ายพัสดุการไฟฟ้าส่วนภุมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
  รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะขายหม้อแปลงเก่าชำรุดจำหน่ายออกจากบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 8 เครื่อง

  กำหนดการจำหน่าย วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น.
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่

ผู้สนใจ สามารถไปยื่นซองได้ที่แผนกคลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. และเปิดซองเวลา 10.00 น.

ผู้ประกาศ นายสมหมาย ไทยพิทักษ์วงศ์ รองผู้จัดการด้านบริหาร ปฏิบัติราชการแทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานี
ข่าวที่ 27 จำหน่ายพัสดุของทางราชการ
  รายละเอียดอื่นๆ

มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายพัสดุของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จำนวน 69 รายการ

  กำหนดการจำหน่าย วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมนสิการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์
  ผู้สนใจติดต่อได้ที่

ผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูลสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ โทร 0-5659-9000 ต่อ 101,102 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ผู้ประกาศ นายธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปฏิบัติราชการแทน