ร้องทุกข์โดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ส่งจดหมายถึง
  นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
  ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
  ถ.ศรีอุทัย  อ.เมือง  
  จ.อุทัยธานี  61000
ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ได้ด้วยตนเองและส่งจดหมาย ถึง
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
  ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
  ถ.ศรีอุทัย  อ.เมือง
  จ.อุทัยธานี  61000