ร่างเอกสารประกวดราคา ( TOR )/(e-bidding)

 

ลำดับที่

โครงการ

วัน/เดือน/ปี
(รับและนำเข้าข้อมูล)

1 โครงการสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร คสล. อำเภอลานสัก (e-bidding)

27 พ.ย. 58

2 ครงการตามแผนการปฏิบัติราชการจังหวัด (งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) พ.ศ.2559 จำนวน 2 โครงการ

17 ก.พ. 59

3 ครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

27 เม.ย. 59