วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ประกาศรับสมัครงานจังหวัดอุทัยธานี

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคาะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560