การตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ข้อ
ประเด็นการตรวจ
เชื่อมโยงข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1
โครงสร้างหน่วยงาน
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
O3
อำนาจหน้าที่
O4
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
Q&A
O9

Social Network

แผนดำเนินงาน
O10
แผนดำเนินงานประจำปี
O11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ*
O14
มาตรฐานการให้บริการ
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17
E - Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25
นโยบายการบริหารงานบุคคล
O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์
O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
O43
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46
มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ