วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าวสารผู้บริหาร

   
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบถังน้ำสะอาด Inno Plus เพื่อช่วยภัยแล้ง ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบฟางอัดฟ่อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 6 ม.6 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สู่การปฏิบัติ : เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
วิดีทัศน์เกี่ยวกับงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ตอน : แนะนำ ก.พ.ค.
ตอน : การอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
 

สาระน่ารู้

บัญชีบริหารวงเงินงบประมาณในการเลื่อนขั้นเงินเ้ดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ป้ายประชาสัมพันธ์และกำหนดการงานเทิดพระเกียรติฯ และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ Infographic ชุดที่ 1-32
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการทดสอบภาษาอังกฤษของกระทรวงการต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2559
รับสมัครเข้ารับการสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน จัดทำโดย สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลพืชที่สามารถปลูกผสมผสานกับสวนยางได้
คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดอุทัยธานี
วารสาร "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร" ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559
แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
คู่มือการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
สภาพปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการต่อผู้บังคับบัญชาของจังหวัดอุทัยธานี
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี
รายละเอียดในการจัดทำคู่มือประชาชนฯ
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กฎบัตรตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
มาตรการและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างภายในสำนักงานจังหวัดอุทัยธาน
แผนพัฒนาองค์การ (ด้านการพัฒนาบุคคล)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัดร่วม (Common Indicators) ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 24 ตัวชี้วัด
การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
คู่มือกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ
วีดิทัศน์เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Part1 , Part2
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐฯ
การจัดส่งเอกสารเพื่อนำเข้าสู่วาระการประชุมกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธาน
เอกสารการประกอบการประชุมจัดทำความเสี่ยงและPart  Link 1 , Link 2
แผนพัฒนาสถิติจังหวัดอุทัยธานี
แผนบริหารความต่อเนื่องจังหวัดอุทัยธานี
แผนการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี (IT Contingency Plan) พ.ศ. 2557-2558
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เฉพาะที่เบิกเงินกับงบประมาณจังหวัดอุทัยธานี (G184)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558
คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำท่าจีน
เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอลทีว
ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558-2561
ปิดทองหลังพระ ณ แก่นมะกรูด
การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
สรุปการสัมมนาโครงการให้ความรู้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบสำรวจความพึงพอใจ

       จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัด และความพึงพอใจในการนำข้อมูล
จังหวัดไปใช้ประโยชน์ หากท่านมีความประสงค์ต้องการให้แก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป